De BLOS organisatie

Opvangmogelijkheden

BLOS kinderopvang biedt opvang aan kinderen vanaf 6 weken tot 13 jaar. De kinderdagverblijven bieden opvang aan de jongste kinderen tot 4 jaar. Afhankelijk van de locatie wordt gewerkt met horizontale (afgestemde leeftijden) of verticale groepen (verschillende leeftijden). De buitenschoolse opvang biedt opvang aan na schooltijd voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Sluiting tijdens feestdagen

BLOS kinderopvang is het hele jaar geopend, met uitzondering van officiële (feest)dagen: nieuwjaarsdag, Pasen, 5 mei (2010 eens in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, Pinksteren, Koningsdag en met Kerst.

Ruildagenbeleid

Wij bieden de mogelijkheid vaste opvangdagen (of dagdelen) te ruilen. Ruildagen kunnen aangevraagd worden via de BLOS ouderportal. Na goedkeuring ontvangt je per e-mail een bevestiging. Een aantal zaken dient hierbij in acht te worden genomen:

 • Voor een ruildag worden geen kosten in rekening gebracht;
 • Ruildagen kunnen maximaal een maand van te voren worden aangevraagd;
 • Ruildagen kunnen tot één werkdag (tot uiterlijk 16.00 uur) van te voren aangevraagd te worden;
 • Het ruilen is mogelijk als deze wisseling binnen 21 dagen voor en 21 dagen na de te ruilen dag(deel) plaatsvindt;
 • Ruilen van dagen is alleen mogelijk binnen de stamgroep van uw kind en indien de groepsgrootte en het pedagogisch kind-leidster-ratio dit toelaat;
 • Een toegezegde ruildag betekent dat de vrijgekomen plaats kan worden toegezegd aan een andere klant;
 • Een toegezegde ruildag kan niet opnieuw worden geruild;
 • Aanvragen van ruilingen worden minimaal 1 week voor de ruildag beoordeeld en beantwoord aan de aanvrager;
 • Aanvragen van ruilingen worden behandeld wanneer de data voor de te ruilen dag én voor de gewenste dag bekend zijn;
 • Ruilen is alleen toegestaan indien op de gewenste opvangdag nog geen opvang is afgenomen (vaste opvangdag of toegekende incidentele opvangdag);
 • Erkende feestdagen en andere sluitingsdagen kunnen niet worden geruild.

Hekjes

Indien je gebruik maakt van het buitenhek dan vragen wij je deze bij binnenkomst en bij weggaan altijd direct achter je te sluiten. Dit geldt natuurlijk ook voor de hekjes tussen de verschillende binnenruimtes.

Melding ziekte en vakantie

In verband met de planning vinden wij het fijn als vakanties van jouw kind zo vroeg mogelijk aan de
afdeling planning en administratie worden door gegeven. Wanneer je kind thuis ziek wordt of om een
andere reden niet naar de opvang kan komt, dan dien je dit vóór 9.00 uur door te geven op de
locatie of aan onze afdeling Planning en Administratie via info@blos.nl.

Mandjes

Alle kinderen op het kinderdagverblijf hebben een eigen mandje. Hierin kunnen persoonlijke dingen, zoals reserve kleding, slaapzak en knuffels bewaard worden. Om te voorkomen dat persoonlijke spullen van jouw kind zoek raken, verzoeken wij je om alle spullen van jouw kind te voorzien van een naam.

Kindvolgsysteem

Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met een kindvolgsysteem. Hierbij volgt de groepsleiding regelmatig en systematisch de ontwikkeling van de kinderen door het doen van gerichte observaties. De observaties zijn specifiek gericht op de taal- en spraak-, motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Ieder kind heeft een eigen boekje (kindvolgsysteem) waarin de observaties worden vastgelegd. De uitkomsten van de observaties worden besproken in de tien minutengesprekken. Eventuele signalen die voortkomen uit de observaties worden door de groepsleiding met ouders besproken. Gezamenlijk wordt gekeken naar een juiste aanpak voor het kind. Zodra kinderen naar de basisschool gaan ontvangen ouders een overdracht voor de basisschool. Wil je het kindvolgsysteem van jouw kind tussentijds inzien? Geef dit dan aan bij de groepsleiding.

Ouderportal

BLOS kinderopvang werkt met een digitale ouderportal. Ouders ontvangen de inloggegevens hiervoor bij de start van de kinderopvang. Met de BLOS ouderportal kun je:
• Ruildagen doorgeven;
• Extra opvang aanvragen;
• Afwezigheid doorgeven (bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie);
• Facturen met bijbehorende betalingen bekijken;
• Persoonlijke wijzigingen doorvoeren zoals adressen en telefoonnummers;
• Documenten inzien zoals plaatsingsovereenkomsten en correspondentie.

Spenen

Voor de kinderen op het kinderdagverblijf dienen fopspenen van thuis te worden meegebracht. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitkoken en tijdig vervangen van spenen. Zorg ervoor dat fopspenen geen scheurtjes bevatten. Omdat er kans bestaat op verstikking door het gebruik van kapotte spenen, mogen spenen met scheurtjes niet worden gebruikt.

Stamgroepen

Conform de wet Kinderopvang heeft ieder kind op het kinderdagverblijf een vaste groep met daarbij vaste pedagogisch medewerkers. Voor kinderen die gebruik maken van een ruildag, flexibele opvang of extra incidentele opvang geldt dat zij, wanneer het kindaantal dit niet toelaat, in overleg met de ouders in een andere groep worden geplaatst.

Je kind aanmelden bij BLOS?

Vul dan het inschrijfformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan bij een BLOS vestiging bij jou in de buurt. Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven Contact Rondleiding